Hồng Nhung – Có phải em mùa thu Hà Nội

Bống nhảy lên bờ Bống đi chơi phố