Hồng Nhung – Có phải em mùa thu Hà Nội

“Anh có nghe thấy em nói gì không?”