Hồng Nhung – Có phải em mùa thu Hà Nội

Cái đáng nói không phải là váy đẹp mà là khoảnh khắc này!