Monsoon Music Festival 2019

Diễn ra trong ba ngày thì một ngày mưa toàn tập, một ngày mưa cho vui và một ngày không mưa giọt nào. Ngày mưa toàn tập mình đến muộn. Năm nay Monsoon không có timeline nên cứ lấy 8h tối làm chuẩn, lại còn loanh quanh chọn chỗ gửi xe nên lỡ mất Adoy... Continue Reading →

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑