Monsoon Music Festival 2019 [Gallery]

Ánh sáng đẹp là một cái bẫy đối với máy ảnh còi. Nhưng máy ảnh phải còi thì mới được mang vào Monsoon Music Festival nhé!

XEM BÀI VIẾT

Monsoon Music Festival (MMF)
01.11-03.11.2019
Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: