Bolshoi online (vol. 2)

Thôi, lại bị lỡ mất vở ballet Le Corsaire phát ngày 15/4 rồi. Nhà hát Bolshoi tiếp tục cho phát trên kênh YouTube các vở diễn từ 15/4 đến 11/5. Giờ phát vẫn là 07:00 PM (giờ Moscow) và có thể xem lại trong vòng 24 tiếng kể từ lúc vở diễn kết thúc.

Lướt qua danh sách thì chẳng biết vở diễn nào cả. Thế cũng hay! Tạm chấm Spartacus (18/4) và Don Quixote (7/5). Lại sửa soạn để xem thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Powered by WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: