Monsoon Music Festival 2017 [Gallery]

Hai năm rồi mà xem lại ảnh vẫn thấy thích. Kết quả của việc đi lang thang trong sân nhà Monsoon.

XEM BÀI VIẾT

Monsoon Music Festival (MMF)
10.11-12.11.2017
Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a website or blog at WordPress.com

Up ↑

%d bloggers like this: